fbpx
Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Podvojné účtovníctvo

Sme si vedomí, že dobre prosperujúce spoločnosti potrebujú mať v oblasti účtovníctva a daní stabilného a spoľahlivého partnera, ktorý bude plne podporovať jeho ciele. V súčasnej dobe neustálych zmien a legislatívnych reforiem to platí dvojnásobne.

Vedenie účtovníctva vôbec nemusí byť pre spoločnosť zložité ani nákladné, ak má toho správneho partnera. V našej spoločnosti spravíme vždy  všetko na 100 %, aby ste sa mohli plne venovať svojmu podnikaniu, a aby Vás vyššie spomenuté aspekty nemuseli trápiť. 

Našim cieľom je poskytnúť verný a pravdivý obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky predstavujúci splnenie si zákonnej povinnosti v intenciách príslušnej účtovnej a daňovej legislatívy.

Sme vždy pripravení pomôcť našim klientom

 

V rámci spolupráce Vám poskytneme nasledovné služby:
 • spracovanie a evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • spracovanie pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných dokladov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • vedenie Hlavnej knihy a účtovného denníka
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • spracovanie dane z pridanej hodnoty
 • mesačná a ročná účtovná závierka
 • inventarizácia zostatkov účtov majetku a záväzkov ku dňu uzávierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov právnických osôb
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierke
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom
 • konzultačné služby
Naše služby

Ste pripravený na spoluprácu?